on·der·steu·nen -steunde, h -steund 1 iets (van onderen) steunen, zodat het niet kan vallen 2 helpen, bijstaan

Ondersteunen

Ondersteunen

Kernwoorden:
  • bijstand
  • handreiking
  • hulp
  • medewerking
  • steun
  • support
  • assistentie
  • houvast
  • drager

Ondersteunen

YOS is een organisatie die op projectbasis of op vaste basis ondersteuning biedt bij het opzetten en/of uitvoeren van het secretariaat en de administratie van uw (nieuwe) bedrijf of instelling. Tevens wordt bij diverse ondernemingen en instellingen de piekdrukte en/of onderbezetting op het secretariaat opgevangen. Daarnaast verzorgt YOS zelfstandig het secretariaat van een aantal regionaal opererende instellingen, organisaties en bedrijven.

Secretarieel

Werkzaamheden die wij uitvoeren op het gebied van secretariële dienstverlening zijn onder andere postafhandeling, verzorgen van mailings, maken van hand-outs van presentaties, archiveren en notuleren.

Het notuleren en uitwerken van vergaderingen met een vertrouwelijk karakter, denk hierbij bijvoorbeeld aan vergaderingen van raad van toezicht, (raad van) bestuur en/of aandeelhoudersvergaderingen, geschiedt op reguliere basis of ad hoc door een onafhankelijk notulist. De notulen worden bij voorkeur verzonden per e-mail maar per post blijft ook mogelijk. Het opstellen van de agenda (in overleg met de voorzitter of secretaris), het verzamelen van bijlagen alsmede het verzenden van deze stukken wordt uiteraard eveneens verzorgd.

Met meer dan 20 jaren ervaring op het gebied van secretariële dienstverlening garandeert YOS een vakkundige en adequate oplossing.

Administratief

Ieder bedrijf of instelling dient een boekhouding bij te houden. Belangrijk hierbij is de continuïteit van het invoeren van de bankafschriften in het bankboek en het verwerken van facturen in het inkoopboek en verkoopboek. Soms maken bedrijven of instellingen gebruik van een kasboek, welke nauwkeurig dient te worden bijgehouden.

Bovenstaande werkzaamheden worden door YOS al voor diverse bedrijven en instellingen verricht. Tevens verzorgt YOS voor deze bedrijven de facturering.

Bij het uitblijven van betaling zorgen wij ervoor dat herinneringen en aanmaningen worden verstuurd. Indien niet wordt gereageerd op de herinneringen en aanmaningen dan zal in overleg met onze cliënt de vordering uit handen worden gegeven aan een deurwaarder.

Alle hiervoor genoemde werkzaamheden kunnen ook voor u worden uitgevoerd in samenwerking met uw accountant. De accountant kan op grond van adequate en zorgvuldige administratie uw bedrijf beter adviseren. Een jaarrekening wordt niet door YOS verzorgd. Dit blijft een taak voor de accountant. YOS werkt met het boekhoudprogramma Exact.